Sākums > Par mums

Par mums

SIA Jaunmoku Pils ir atpūtas komplekss ar daudzveidīgu piedāvājumu klāstu ārpus pilsētas steigas – klusā, pakalniem ieskautā Kurzemes ainavā. Saglabājot apkārtnes kultūrvēsturiskās vērtības un ieviešot arvien jaunus kultūrtūrisma produktus, Jaunmoku pils kļuvusi par vienu no atpazīstamākajām atpūtas vietām Latvijā. Saviem viesiem piedāvājam Meža muzeja apskati, viesnīcas un restorāna pakalpojumus, kā arī greznas telpas svinībām un konferencēm.

Jaunmoku pils – vieta, kur saplūst laiks, daba un mūzika!

Šodien pilī saimnieko SIA „Jaunmoku pils”

SIA “Jaunmoku pils” apsaimnieko kultūrvēsturisku objektu – Jaunmoku muižas kompleksu. Kompleksā ietilpst parks 9.8 ha platībā un no iepriekšējās apbūves saglabājušās 6 ēkas – pils jeb kungu māja, pienotava jeb „piena māja”, stallis, klēts, galdniecība un smēde. Jaunmoku pils muižas apbūve ar parku ir iekļauta Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā ar valsts aizsardzības nr. 8548, savukārt apgleznotā podiņu krāsns kā valsts nozīmes mākslas piemineklis ar valsts aizsardzības nr. 4449.

Jaunmoku pilī darbojas muzejs, un lēmums par Meža muzeja izveidi pieņemts pils restaurācijas laikā 1974. gadā. 2004. gadā muzejs saņēmis pirmo Muzeju Valsts akreditāciju, 2011. gadā tā piešķirta atkārtoti. Muzeja krājums ir vēsturiski izveidojies zinātniski pamatots priekšmetu kopums, kas atspoguļo meža apsaimniekošanas tradīcijas Latvijā, kā arī Jaunmoku muižas kompleksa, ar to saistīto vides, kultūrvēstures norišu un cilvēku likteņus. Uz 2015.gada 31.decembri muzeja krājumā apkopotas 2292 krājuma vienības.

Papildus pamatdarbībai – kultūrvēsturiskā kompleksa apsaimniekošanai un muzeja darbības nodrošināšanai – SIA ”Jaunmoku pils” sniedz viesmīlības pakalpojumus, kā arī piedāvā telpas konferenču, semināru, korporatīvo un ģimenes svinību rīkošanai, īpaši akcentējot vispusīgu kāzu svinību piedāvājumu, sniedz viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumus. Šo pakalpojumu nodrošināšanai ir izveidota Viesu uzņemšanas daļa.

SIA “Jaunmoku pils” strādā atbilstoši Latvijas un sabiedrības interesēm, mūsu tautas tradīcijām un ciešā saskaņā ar kultūrvēsturisko mantojumu. Uzņēmums, ievērojot sabiedrības dažādās intereses, plāno tādu kompleksa apsaimniekošanu, kas šobrīd un nākotnē Jaunmoku pilij nodrošinātu iespējami lielu kultūrvēsturisko vērtību un brīvu šo vērtību pieejamību sabiedrībai.

 

Sociālā atbildība

Izprotot Jaunmoku pils kompleksa būtisko nozīmi, JP apzinās savu lomu atbildīgas sociālās politikas un vides politikas nodrošināšanā, lai uzņēmuma darbība nodrošinātu visu ieinteresēto pušu intereses.

JP apzinās klimata izmaiņu mazināšanas nozīmi un saudzīgas attieksmes pret vidi lomu vides kvalitātes veidošanā, tādēļ veic virkni pasākumu šo mērķu sasniegšanai. Būtiska ir informētība. Tikai informācija nodrošina virzību uz kopēju mērķu sasniegšanu. JP veic plašu darbu informēšanas jomā, informējot sabiedrību gan par vides saudzēšanas nozīmi viesu uzņemšanas pakalpojumu sniegšanā, gan skaidro atkritumu šķirošanas, ūdens un citu resursu taupīšanas lietderību un ilgtspēju, gan vadot muzejizglītojošas programmas par dabu, dabas aizsardzību un nozīmi cilvēku dzīvē. Tāpat JP piedalās Putnu dienās un akcijā Par tīru Latviju.

JP ir atbildīgs Latvijas sabiedrības loceklis, kas īsteno šo atbildību vairākās jomās atbilstoši sabiedrības interesēm, mūsu tautas tradīcijām un ciešajām saiknēm ar kultūrvēsturisko mantojumu. Būtiska sociālās atbildības joma ir ilgtspējīga kultūrvēsturiskā kompleksa  apsaimniekošana – uzņēmums, līdzsvarojot sabiedrības dažādās intereses, plāno tādu kompleksa  apsaimniekošanu, kas šobrīd un nākotnē nodrošinātu iespējami lielu pievienoto kultūrvēsturisko vērtību un brīvu šo vērtību pieejamību sabiedrībai.

JP īsteno dažādas aktivitātes, veicinot izpratnes un saudzīgas attieksmes veidošanos pret vidi:

 • Sabiedrības izglītošana vides aizsardzības jomā, jautājumos par aktuāliem dabas jautājumiem;
 • Muzeja krājuma saglabāšana nākamām paaudzēm, iekļaujot to Nacionālā muzeja kopkatalogā un nodrošinot atbilstošus uzglabāšanas un eksponēšanas apstākļus;
 • Kultūrvēsturiskā pieminekļa saglabāšana un pieejamības nodrošināšana, piedāvājot kvalitatīvu kultūras aktivitāšu klāstu – mākslas, vēstures izstādes, muzejprogrammas, pasākumus;
 • Nacionālo tradīciju uzturēšana un kopšana, apmeklētājiem papildinot jau esošās zināšanas un piedāvājot jaunu pieredzi;
 • Darbošanās Latvijas piļu un muižu asociācijā, atbalstot asociācijas mērķus;
 • Īstenot aktivitātes saskaņā ar vides politikas plānu, kurš veidots pēc efektīvas un vienotas metodoloģijas, lai nodrošinātu atbilstību Zaļās atslēgas sertifikāta kritērijiem
 • Visu saimniekošanas darbību veikšana saskaņā ar nacionālās vides aizsardzības likumdošanas prasībām,  samazinot elektroenerģijas, apkures materiālu, ūdens, ķimikāliju, kā arī papīra patēriņu un radīto atkritumu apjomu, atkritumus šķirojot vairākos veidos atbilstoši sadarbības dienestu piedāvājumam.
 • Piedalīšanās sadarbības projektos par labdarības pasākumu rīkošanu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem;Sociāli atbildīgas un drošas darba vides veidošana ar līdzvērtīgu attieksmi pret darbiniekiem;
 • Labdarības ekskursiju (bezmaksas muzeja apmeklējums + ekskursijas) nodrošināšana bērnunamu audzēkņiem, kā arī bezmaksas muzeja apmeklējums pirmsskolas vecuma bērniem; 1.grupas invalīdiem un to pavadoņiem;
 • Iesaistīšanās “Latvijas goda ģimeņu” kustībā, piedāvājot muzeja apmeklējuma atlaidi “3+ Ģimenes karte” īpašniekiem, kas ir valsts veidota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm;Apmeklētāju drošas piekļuves vides nodrošināšana (brīdinājuma zīmes, stendi, pakāpieni ar neslīdošu virsmu no pils cokola stāva uz muzeju);
 • Ēku uzraudzība un pārbaude drošas vides nolūkā;
 • Parka stādījumu un koku regulāra apskate un bīstamo zonu sakārtošana.

JP ievieš kompleksa pieejamības risinājumus personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām:

 • Muižas ēkas panduss nodrošina brīvu un ērtu piekļuvi viesnīcai personām ar kustību traucējumiem;
 • Muižas ēkas viesnīcā ir aprīkots numurs personām ar kustību traucējumiem;
 • Pils apkārtnes pastaigu celiņi un parks ir pieejams personām ar kustību traucējumiem (nodrošināts pietiekama platuma cietais celiņu segums).

Jaunmoku pils darbinieki par svarīgākajām savā ikdienas darbā atzinuši šādas vērtības:

 • Godīgums – nodrošina darbinieka maksimāli atbildīgu un godprātīgu sev uzticēto resursu un darba pilnvaru izmantošanu ikdienā.
 • Kompetence – visu to zināšanu, prasmju un iemaņu kopums, kas nepieciešams ikdienā labai un izcilai savu darba pienākumu veikšanai.
 • Kvalitāte/ viesmīlība –  būtiska visos uzņēmuma līmeņos un visos darbības aspektos, sākot no uzkopšanas un apsaimniekošanas personāla un beidzot ar uzņēmuma vadību. Lai viesi justos apmierināti, jāpadomā par katru vismazāko sīkumu, jāmāk paskatīties uz pakalpojuma kvalitāti ar viesa acīm, jāpadara katra viesa uzturēšanos par īpašu notikumu ar īpašām sajūtām.
 • Sasniegumi/ darba rezultāti –  motivē sasniegt ieplānotos darba rezultātus iecerētajos kvalitātes un kvantitātes standartos, kā arī laika termiņos.
 • Sadarbība, atbalsts, dzīvesprieks –  veido darbinieku pozitīvu attieksmi vienam pret otru, spēju sniegt savstarpēju atbalstu, pozitīvu domāšanu, dzīvesprieku, spēju sadarboties, pielāgoties un iekļauties komandā, bagātinot to ar savu viedokli un patiesu iniciatīvu.