Sākums > Par mums > Stratēģiskie uzstādījumi

Stratēģiskie uzstādījumi

SIA “Jaunmoku pils” vidēja termiņa stratēģija 2018.-2021.gadam

Vīzija

Jaunmoku pils komplekss ir atpazīstams un pieprasīts kultūrvēsturisks objekts – medību pils ar savu vēsturi un arhitektūru, kas ļauj sabiedrībai baudīt kultūras vērtības un sakārtotu vidi, sniedzot izzinošus un daudzpusīgus pakalpojumus, atbilstoši vietas unikalitātei, apmeklētāju interesēm un vajadzībām.

Misija

Nodrošināt Jaunmoku pils kultūrvēstures mantojuma saglabāšanu, pētniecību, atjaunošanu, popularizējot tā vērtību un unikalitāti, akcentējot medību pils savdabību un nodrošinot sabiedrisko pieejamību.

Stratēģiskie mērķi

 • Saglabāt un attīstīt Jaunmoku pils kompleksu
 • Saglabāt un vairot meža apsaimniekošanas vēsturiskā mantojuma, medību tradīciju un muižas vēstures liecības
 • Izmantojot muzeja resursus,  sniegt sabiedrībai iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes
 • Ilgtspējīgi un videi draudzīgi apsaimniekot pils kompleksu
 • Sniegt rentablus un kvalitatīvus viesu uzņemšanas pakalpojumus

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNMOKU PILS” STATŪTI

1. Firma

 

 • Sabiedrības firma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JAUNMOKU PILS”.

 

2. Komercdarbības veidi

 • 2.1. bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība (91.0);
 • 2.2. izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.1);
 • 2.3. kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība (55.30);
 • 2.4. restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10);
 • 2.5. bāru darbība (56.30);
 • 2.6. cita izklaides un atpūtas darbība (93.29).

 

3. Pamatkapitāls

 • 3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1620935,- (viens miljons seši simti divdesmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci) euro.
 • 3.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 1620935 (viens miljons seši simti divdesmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci) kapitāla daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1,00 EUR (viens euro).

 

4. Izpildinstitūcija

 • 4.1. Sabiedrības izpildinstitūcija – valde sastāv no viena locekļa, kurš pārstāv Sabiedrību bez ierobežojuma, izņemot šajos statūtos paredzētos ierobežojumus.
 • 4.2. Attiecībā uz Sabiedrību izpildinstitūcijai ir noteikti sekojoši pārstāvības ierobežojumi:
  • 4.2.1. Sabiedrības izpildinstitūcija nav tiesīga atsavināt, ieķīlāt vai kā citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām Sabiedrības īpašumā esošo nekustamo īpašumu vai tā daļu;
  • 4.2.2. Sabiedrības izpildinstitūcija nav tiesīga Sabiedrības vārdā aizņemties naudas līdzekļus no trešajām personām, kā arī izsniegt jebkāda veida galvojumus;
  • 4.3.3. Sabiedrības izpildinstitūcija nav tiesīga uzņemties saistības, kas saistītas ar sabiedrības īpašumā esošā nekustamā īpašuma vai tās daļas nodošanu lietošanā citai personai uz termiņu, kurš pārsniedz 1 (vienu) gadu.

Rīgā, 2014. gada 28.oktobrī

Sabiedrības Valdes locekle Gunta Laursone
2014.gada 28.oktobra ārkārtas dalībnieku sapulces
vadītājs Roberts Strīpnieks
sekretāre Daiga Grīnfelde