Sākums > Privātuma Politika > Fotografēšana un filmēšana pasākumos

Fotografēšana un filmēšana pasākumos

Informācija par Jaunmoku pils kompleksā rīkoto pasākumu fotografēšanu un/vai filmēšanu, fotogrāfiju/video uzglabāšanu un publicēšanu

Ievērojot Vispārējās datu aizsardzības regulas nosacījumus, informējam, ka apmeklējot Jaunmoku pils kompleksā (turpmāk – JAUNMOKU PILS) organizētos publiskos pasākumus, pasākuma apmeklētāji var tikt fotografēti un iemūžināti videomateriālos. Šī informācija var tikt izmantota JAUNMOKU PILS atpazīstamības nodrošināšanai un veidošanai, publicējot video ierakstu, fotogrāfijas JAUNMOKU PILS sociālajos tīklos un interneta mājas lapā, jebkurā masu informācijas līdzeklī, kā arī vēsturisko vērtību uzkrāšanas, dokumentēšanas un saglabāšanas vajadzībām.
Piedaloties JAUNMOKU PILS rīkotajos publiskajos pasākumos, Jūs piekrītat foto un/vai video uzņemšanai un izmantošanai.
Informējam, ka Jums ir tiesības iebilst pret sevis fotografēšanu vai filmēšanu paziņojot par to  fotogrāfam/videooperatoram pasākuma laikā.
Pēc foto vai video publicēšanas Jūs varat sazināties ar mums, ja vēlaties konkrētu foto vai video dzēšanu, rakstot uz e-pastu birojs@jaunmokupils.lv.
Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka JAUNMOKU PILS nelikumīgi apstrādā Jūsu personas datus.
Informējam, ka pārzinis attiecīgo personas datu apstrādei ir SIA “Jaunmoku pils”, reģistrācijas nr. 40003665610, kontaktinformācija: “Jaunmoku pils”, Tumes pagasts, Tukuma novads LV-3139, tālruņa nr. +371 63107125,mobilā tālruņa nr. +371 26187442, e-pasts: birojs@jaunmokupils.lv.
Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamatojums – nodrošināt JAUNMOKU PILS kultūras procesus, kultūras vērtību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, pētīšanu un popularizēšanu, materiālo un nemateriālo kultūras vērtību uzkrāšanu, dokumentēšanu un saglabāšanu, kā arī JAUNMOKU PILS leģitīmās intereses atspoguļot tā organizētos pasākumus masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādejādi nodrošinot atpazīstamību.
JAUNMOKU PILS plāno glabāt iegūto informāciju 5 (piecus) gadus pēc to publicēšanas vai līdz tās tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim, tas ir, ar vēsturi saistītā informācija tiks glabāta patstāvīgi, ja vien nebūs citi priekšnoteikumi tās dzēšanai. Dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to paredz Latvijas likumdošana un pieprasa tiesībsargājošās iestādes.

JAUNMOKU PILS nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, JAUNMOKU PILS izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības.