Sākums > Privātuma Politika > Videonovērošana

Videonovērošana

Videonovērošana nekustamā īpašuma aizsardzības nodrošināšanas mērķim

 1. Pārzinis – SIA “Jaunmoku pils”, reģistrācijas numurs 40003665610, juridiskā adrese “Jaunmoku pils”, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139, veic videonovērošanu nekustamā īpašuma aizsardzības mērķim. Videonovērošana tiek veikta Jaunmoku pils kompleksa ēkās un tā teritorijā.
 2. Videonovērošanas tiesiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas (2016/679) 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts – datu apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.
 3. Personas datu saņēmēju kategorijas – pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki vai uz līguma pamata piesaistītie sadarbības partneri, datu subjekts, valsts un pašvaldību iestādes normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.
 4. Attiecībā uz datu apstrādi automātiska lēmumu pieņemšana netiek veikta.
 5. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai.
 6. Datu subjektam ir tiesības:
 • iegūt informāciju, kas par viņu ir savākta 1.punktā noteiktajam personas datu apstrādes mērķim;
 • ja datu subjekts pieprasa informāciju attiecībā uz videonovērošanu, datu subjektam ir pienākums pēc pārziņa attiecīgā pieprasījuma sniegt informāciju, kas nepieciešama datu subjekta un pieprasīto personas datu identificēšanai;
 • mēneša laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas (ne biežāk kā divas reizes gadā) bez maksas saņemt šajā punktā minēto informāciju vai pamatotu rakstveida atteikumu pilnībā vai daļēji sniegt šajā pantā minēto informāciju. Informācijas izsniegšanu var atteikt, ja datu subjekts atsakās veikt 6.2.apakšpunktā noteikto pienākumu;
 • pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, ja to pieļauj normatīvie akti.
 1. Pārziņa kontaktinformācija:

SIA “Jaunmoku pils” e-pasts birojs@jaunmokupils.lv , tālr. +371 63207125, adrese “Jaunmoku pils”, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139.